Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
 Planowanie przestrzenne
Formularz wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
03. Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf)
03. Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (word)
06. Formularz wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, wypisu i wyrysu z mpzp (pdf)
06. Formularz wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, wypisu i wyrysu z mpzp (word)
Formularz - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (.docx)
Formularz - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (.pdf)
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 93 (etap I wydanie opinii)
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 93 (etap II wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 95
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (.docx)
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (.pdf)
Formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pdf)
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (word)
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości

 Przedsiębiorcy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 Ochrona środowiska
Formularz - ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
Formularz - karta informacyjna przy zgłaszaniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Formularz - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczali ścieków
Formularz - zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych do ewidencji gminnej
Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - osoby fizyczne

 Gminny Zakład Komunalny
Formularz wniosku na wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku na wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Aglomeracja Zawada
Formularz wniosku o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Formularz wniosku o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (word)
Formularz wniosku o podłączenie nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi - aglomeracja Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku o podłączenie nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi - aglomeracja Zawada
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (pdf)
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (word)
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na pobór wody z hydrantu
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na pobór wody z hydrantu (word)
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie układu pomiarowego
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie układu pomiarowego (word)
Formularz wniosku o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków (pdf)
Formularz wniosku o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków (word)
Formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf)
Formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (word)
Pełnomocnictwo

 Zarządzanie drogami
Formularz - zgłoszenie roszczenia z polisy OC zarządcy drogi
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

 Oświadczenia majątkowe
Wzór oświadczenia wójta zastępcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika jednostki organizacyjnej gminy osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta(pdf)
Wzór oświadczenia wójta zastępcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika jednostki organizacyjnej gminy osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta(word)
Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy (pdf)
Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy (word)

 Obronność
Formularz wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

 Koła łowieckie
Formularz - zgłoszenie szkody łowieckiej

 Dofinansowania, dotacje
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Dowód osobisty
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 Działalność gospodarcza
Formularz zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia/zezwoleń* na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz oświadczenie o sprzedaży alkoholu
Formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 Podatki
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomosci DN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomosci DN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2019 rok (xls)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku lesnego IL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku lesnego IL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2018 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2019 rok (word)
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych
Formularz wniosku o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty
Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2019 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2019 rok (xls)

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33