Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0



KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY » Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich » Zadania Referatu


Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich

Pracą referatu kieruje Kierownik.

W referacie realizowane są sprawy w zakresie:

1)    koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników na terenie gminy,
2)    przygotowanie przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego oraz przewozów osób i bagażu,
3)    określanie sposobu pobierania dodatkowych opłat w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych,
4)    uzgadnianie z przewoźnikiem warunków ograniczenia przewozów,
5)    nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego,
6)    ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
7)    opiniowanie wniosku rady powiatu o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych,
8)    przygotowania projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
9)    ustalanie przebiegu dróg gminnych,
10)    przygotowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi jej kategorii,
11)    orzekanie o przywróceniu drogi do stanu poprzedniego,
12)    przekazywanie zarządzania drogami,
13)    uzgadnianie organizowania imprez o charakterze religijnym na drodze publicznej,
14)    wydawanie zgody na organizowanie procesji na drodze publicznej,
15)    wykonywanie obowiązku zarządcy dróg, a w szczególności:
a)   opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg
 oraz obiektów mostowych,
c) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) pełnienie funkcji inwestora,
e) realizacji zadań w zakresie realizacji ruchu,
f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
g) koordynowanie robót w pasie drogowym,
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach
osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
i)  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
j) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
k)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
l) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
ł) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
n) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
o) prowadzenie gospodarki gruntami innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie,
p) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o szczególnych parametrach,
16)    wydawanie opinii do wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady i innych dróg
17)    udzielanie zezwoleń na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami, odmawiania udzielenia zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, dokonania jego zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia tego zezwolenia,
18)    przenoszenie na wniosek przedsiębiorcy uprawnień wynikających z zezwoleń,
19)    dokonywanie zmiany treści zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy,
20)    wprowadzenie wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką (fakultatywne),
21)    planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
22)    utrzymanie, eksploatacja i modernizacja urządzeń do oświetlania ulic, placów i dróg,
23)    bieżące utrzymanie, konserwacja placów, dróg i obiektów pozostających w posiadaniu Gminy,
24)    planowanie  i przygotowanie remontów budynków i obiektów będących własnością bądź
w posiadaniu Gminy,
25)    załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa wodnego,
26)    oddawania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste,
27)    określanie w umowie granic użytkowania nieruchomości oraz sposobu korzystania z gruntu,
28)    rozwiązywanie umowy przed terminem, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu
w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
29)    kierowanie do sądu żądania o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,
30)    przejmowanie nieodpłatnie od Agencji na własność Gminy nieruchomości wchodzących
w skład zasobu,
31)    gospodarowanie i dysponowanie gminnym zasobem nieruchomości,
32)    dokonywania darowizn i przyjmowania darowizn od Skarbu Państwa,
33)    dokonywanie zamiany własnych nieruchomości z nieruchomościami Skarbu Państwa, osobami fizycznymi i prawnymi,
34)    sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
35)    ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów,
36)    zakup nieruchomości,
37)    wypowiadanie dotychczasowych stawek opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania
i proponowanie nowych,
38)    przyjmowanie wniosku o aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie,
39)    prowadzenie rokowania w sprawie ceny wywłaszczanej nieruchomości,
40)    stawianie wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,
41)    stawianie wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej,
42)    dokonywanie scalenia nieruchomości,
43)    dokonywanie podziału nieruchomości,
44)    przejmowanie nieruchomości (wydawanie decyzji w sprawie podziału),
45)    negocjowanie z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wysokości odszkodowania
za nieruchomości przejęte pod drogi,
46)    ustanawianie służebności, jeżeli jest to niezbędne do dostępu do drogi publicznej,
47)    korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości,
48)    rozpatrywanie zarzutów zgłoszonych do map i tabel taksacyjnych,
49)    przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
50)    dokonywania rozgraniczenia nieruchomości,
51)    oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i kościelne,
52)    zatwierdzanie statutu spółki (wspólnota gruntowa),
53)    sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki,
54)    tworzenie spółki przymusowej i nadawanie jej statutu,
55)    wyrażanie zgody na zbycie, zmianę, zmianę przeznaczenia wspólnot gruntowych,
56)    opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
57)    prowadzenie i aktualizacja numeracji porządkowej nieruchomości:
a) wydawanie zawiadomień o nadaniu lub zmianie numeru,
b) zawiadamianie instytucji.
58)    sprawy dotyczące nazewnictwa ulic:
a) przygotowywanie projektów uchwał,
b) sporządzanie załączników graficznych,
c) przedstawianie uchwał i załączników Radzie Gminy,
d) zawiadamianie instytucji oraz mieszkańców o nadaniu nazw,
59)    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
60)    opracowywanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,
61)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaśnięcia zezwoleń
i cofnięcia,
62)    naliczanie opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych,
63)    opracowanie programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska wynikającego
z polityki ekologicznej państwa,
64)    przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
65)    występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
66)    występowanie do WIOŚ o podejmowanie odpowiednich działań,
67)    wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
68)    wymierzanie kar za niszczenie zieleni albo wycinkę drzew,
69)    wydawanie poleceń organom Ochrony Środowiska podjęcia działań zmierzających
do usunięcia zagrożenia,
70)    przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
71)    wydawanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego,
72)    uzgadnianie udzielania koncesji w formie postanowienia,
73)    wydawanie opinii przed zatwierdzeniem projektu,
74)    opiniowania planu ruchu zakładu górniczego,
75)    uzgadnianie planu likwidowanego zakładu górniczego,
76)    wydawanie opinii w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie,
77)    wydawanie opinii w sprawie zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie
lub unieszkodliwianie odpadów,
78)    uzgadnianie w sprawach wydania zezwolenia na składowanie odpadów niebezpiecznych,
79)    przyjmowanie informacji o rodzaju umieszczonych na składowisku odpadów,
80)    uchwalanie górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad rozliczania się za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
81)    działalność obronna przed bezdomnymi zwierzętami oraz działalność związane
z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
82)    opracowywanie Planu Gospodarki Odpadami i Regulaminu Utrzymania Czystości
i Porządku w Gminie oraz ich wdrażanie,
83)    przedstawianie wojewodzie informacji – sprawozdania o realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
84)    zadania w zakresie utrzymania terenów zielonych  i obiektów cmentarnych;
85)    prowadzenie książek obiektów w rozumieniu prawa budowlanego,
86)    ewidencjonowanie sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne;
87)    przygotowywanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami do właściwych organów,
88)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
89)    wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie gospodarowania odpadami,
90)    współpraca z wykonawcą realizującym zadania z zakresu gospodarowania odpadami,
91)    weryfikacja osiągnięcia poziomu recyklingu określonego na dany rok w przepisach powszechnie obowiązujących,
92)    realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z przepisów szczególnych
w zakresie właściwości referatu, w tym składanie wniosków o realizację procedury zamówień publicznych i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.

 







Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Franciszek Szmigiel [Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki] dnia 11 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Koch dnia 26 styczeń 2007 godz. 09:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 12 lipiec 2017 godz. 10:34
Liczba odsłon:
  14927 od 26 styczeń 2007 godz. 09:39  (średnio 3.34 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33