Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2012 ROK » Ogłoszenie o wyniku przetargu


 
  Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów, gmina Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów, gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Gmina Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sługocice, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smardzewicach
  Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu 'Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Mazowiecki'
  Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia w Smardzewicach
  Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia w Smardzewicach
  Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Gmina Tomaszów Maz.
  Przebudowa dróg wewnętrznych pozostających w zarzadzie Gminy Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Cekanów ul. Kwiatowa i ulica wzdłuż torów PKP oraz w miejscowości Twarda ul. Szkolna
  Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Roboty remontowo - budowlane na obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Rozbudowa drogi gminnej (odcinek o długości 578,60 mb) w miejscowości Zaborów II - łącznik, gmina Tomaszów Maz.
  Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć położonych na obszarze Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki w ilości ok. 160.400 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek podległych Gminie Tomaszów Maz.
  Utrzymanie i konserwacja oraz bieżąca naprawa i usuwanie usterek oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie remontów cząstkowych - wypełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i wewnętrznych, pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zaciądnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki sezon 2012-2013
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 12 styczeń 2012
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 12 styczeń 2012 godz. 10:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 12 styczeń 2012 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  10051 od 12 styczeń 2012 godz. 10:50  (średnio 3.2 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33