Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY » Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych » Zadania Referatu


Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pracą referatu kieruje Kierownik.

W referacie realizowane są sprawy w zakresie:


1) koordynacja złożonych przez komórki organizacyjne Urzędu harmonogramów zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi, dostawy,
2) koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę,
3) określenie trybu zamówienia na podstawie wniosków składanych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu w  porozumieniu z komórką wnioskującą,
4) przygotowanie lub weryfikacja projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z treścią złożonego wniosku,
5) przygotowanie projektu umowy o udzielenia zamówienia publicznego,
6) publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym, informacji o wyborze oferty, informacji o udzieleniu zamówienia oraz innych informacji przewidzianych w przepisach dot. zamówień publicznych,
7) prowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
8) merytoryczna obsługa komisji przetargowej,
9) udział w posiedzeniach i pracach komisji przetargowych,
10) przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wystąpień i wniosków do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych,
11) przygotowywanie w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzygnięcia protestu,
12) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów,
oraz z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
13) prowadzenie rejestrów wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, rejestru przeprowadzonych postępowań,
14) realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z przepisów szczególnych
w zakresie właściwości referatu,
15) przygotowanie inwestycji, z wyłączeniem inwestycji o których mowa w 14 pkt 24 i 25,
do realizacji, a w szczególności:
a) opracowywanie koncepcji,
b) opracowywanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej,
c) pozyskiwanie pozwoleń na budowę.
16)  realizacja inwestycji, z wyłączeniem inwestycji o których mowa w 14 pkt 24 i 25,
 a w szczególności:
a) nadzór nad inwestycją,
b) współpraca z inspektorem nadzoru,
c) czuwanie nad terminowym odbiorem robót,
d) odbiory inwestycji,
e) przekazanie inwestycji do użytkownika,
17) pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Franciszek Szmigiel [Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki] dnia 8 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 8 luty 2011 godz. 13:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 11 luty 2011 godz. 13:59
Liczba odsłon:
  11349 od 8 luty 2011 godz. 13:27  (średnio 3.31 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33