Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa i rozbudowa dróg gminnych nr 116413E - ul. Łąkowa oraz nr 116414E - ul. Zacisze w Smardzewicach - znak: WOOŚ-I.4207.18.2017.ASo.2
 Rafał Darczyński      27.03.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie działek o nr ewid.: 364, 365/2, 366, 372/1, 1559, 1484/2, 1484/3, 1402, 2522, 1560, 369/3, 2175/3, 1390, 368/1, 368/2 - obręb 13 - Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6733.3.2017
 Krzysztof Szczepański      23.03.2017

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza III przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Sługocice, we wsi Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki
 Krzysztof Szczepański      23.03.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      21.03.2017

Informacja o możliwościach prawnych w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
 Rafał Darczyński      20.03.2017

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Łodzi związana z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.
 Rafał Darczyński      27.02.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

Informacja Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Budowa i rozbudowa dróg gminnych nr 116413E - ul. Łąkowa oraz nr 116414E - ul. Zacisze w Smardzewicach
 Rafał Darczyński      16.02.2017

Informacja Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych nr 1166390E oraz nr 116409E w Ciebłowicach Dużych
 Rafał Darczyński      16.02.2017

WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
 Rafał Darczyński      09.02.2017

"Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018"
 Rafał Darczyński      06.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl