Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Rafał Darczyński      22.09.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Rafał Darczyński      22.09.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Rafał Darczyński      22.09.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr ewid.: 486, 168 obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2017
 Rafał Darczyński      22.09.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz publicznie dostępnego placu dla potrzeb obsługi turystyki kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. gruntów 1480, 1407, obręb 13 - Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki. - RG.6733.13.2017
 Rafał Darczyński      22.09.2017

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad Zalewem Sulejowskim, w zachodniej części wsi Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      21.09.2017

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej o długości około 30 m, na działkach o nr ewid. 490/5, 168, obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.12.2017
 Rafał Darczyński      14.09.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 79/35, 79/16, obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.20.2017
 Rafał Darczyński      14.09.2017

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie decyzji z dnia 30 czerwca 2017r. znak: RI.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego o wydajności nominalnej 25 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 484/3 obręb 18 Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki w zakresie zwiększenia wydajności węzła betoniarskiego planowanego do uruchomienia w planowanej inwestycji z wydajności 25 m3/h do wydajności 60 m3/h. - znak: RG.6220.15.2017
 Rafał Darczyński      13.09.2017

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zabranych dowodów i materiałów przed zmianą decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r znak: RI.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu węzła betoniarskiego o wydajności nominalnej 25 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 484/3 obręb 18 Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki w zakresie zwiększenia wydajności węzła betoniarskiego planowanego do uruchomienia w planowanej inwestycji z wydajności 25m3/h do wydajności 60 m3/h - znak: RG.6220.15.2017
 Rafał Darczyński      13.09.2017

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
 Rafał Darczyński      13.06.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl