Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły
 Rafał Darczyński      25.08.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - zawiadamia się o wydaniu Postanowienia znak: RI.6220.4.p.2016 z dnia 16.08.2016 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 4327E, 4328E, 4329E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - znak:RI.6220.4.oos.2015
 Rafał Darczyński      19.08.2016

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowę drogi gminnej o nr 116412E w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki, (tj. ul. Pilicznej i ul. prof. Seweryna Dziubałtowskiego)
 Rafał Darczyński      17.08.2016

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
 Rafał Darczyński      05.08.2016

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zatwierdzone uchwałą Nr XXV/137/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 Rafał Darczyński      11.05.2016

Informacja - Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymala kolejne środki unijne na przebudowę i rozbudowe dróg gminnych w miejscowościach Smardzewice, Kwiatkówka, Cekanów oraz Wąwał
 Rafał Darczyński      27.04.2016

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki do realizacji w 2016 roku
 Rafał Darczyński      19.04.2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II - XII 2016 ROK
 Rafał Darczyński      22.03.2016

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      17.12.2015

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl