Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Decyzja Burmistrza Wolborza o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi lesnej L107P w Leśnictwie Smardzewice na działkach nr ewid.: 131/1, 132/1, 548/1, 548/2, 551/1, 554, 555, 556, obręb Swolszewice Duże, gm. Wolbórz - znak: RB.6220.1.9.2017.MJ
 Rafał Darczyński      26.05.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie
 Rafał Darczyński      26.05.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach
 Rafał Darczyński      19.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości (droga gminna nr 116406E) położonej we wsi Wiaderno, w gminie Tomaszów Mazowiecki,o nr ewid. 818 - znak: RI.6825.4.2016
 Rafał Darczyński      18.05.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu organizacji prowadzonej hodowli drobiu tj. rozbudowie funkcjonującej fermy drobiu w kurniku nr 1 o dodatkowe 2 kurnik" zlokalizowanego we wsi Jadwigów 95, gmina Tomaszów Mazowiecki, na działkach nr ewid. 578/1, 578/2, 579/5, 581 obręb 6 Jadwigów 0 znak: RI.6220.20.2015
 Rafał Darczyński      18.05.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu węzła betoniarskiego o wydajności nominalnej 25 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 484/3 obręb 18 Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.6.2017
 Rafał Darczyński      18.05.2017

Ogłoszenie o naborze 3/2017 - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 Rafał Darczyński      15.05.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku
 Rafał Darczyński      09.05.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 Rafał Darczyński      09.05.2017

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2017 r.
 Rafał Darczyński      25.04.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Łodzi związana z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.
 Rafał Darczyński      27.02.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

"Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018"
 Rafał Darczyński      06.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl